Fogyasztói tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy az alkupon.hu oldalon termék vásárlás, szállítási mód és cím megadása nem lehetséges. Ha a Vásárló terméket szeretne vásárolni, akkor átirányítás történik a termekbolt.hu oldalra, ahol a megrendelés véglegesíthető.
A termekbolt.hu-n feltüntetett termék leírás, termék paraméterek, árak és szállítási feltételek érvényesek és irányadóak.
A termekbolt.hu ÁSZF: https://www.termekbolt.hu/shop_help.php?tab=terms
a termekbolt.hu adatvédelem: https://www.termekbolt.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

1. Tájékoztató a fogyasztó vevõt megilletõ elállási jogról

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga a jelentájékoztató 1.1.2. pontjában meghatározott határidõn belül.

1.1.2. A fogyasztó az ÁSZF 9.1. pontja szerinti elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérõ idõpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerzõdés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolja.

1.1.3. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megilletõ elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmû nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthetõ - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: segitseg@alkupon.hu; 1146 Budapest, Zichy Géza utca 5. 1em./2

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: MKAD Online Kft.

Cím: 1146 Budapest, Zichy Géza utca 5. 1em./2

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés tekintetében:

Szerzõdéskötés idõpontja /átvétel idõpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) E-mail címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

-----------------

Nyilatkozat-minta PDF formátumban

1.1.4. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a jelen tájékoztató 1.1.2. pontjában, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 21. §-ban meghatározott határidõ lejárta elõtt elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követõen köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

1.2. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

1.2.1. Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelõen eláll a szerzõdéstõl, az Eladó legkésõbb az elállásról való tudomásszerzésétõl számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik az egyedi szállításokra a jelen fogyasztói tájékoztató 1.2.4. pontjának megfelelõen.

1.2.3.  Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelõ elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezõ módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebbõl adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történõ késedelem miatt az Eladó-t felelõsség nem terheli. .

1.2.4. Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választ – így például az általános szerzõdési feltételek 5.1.2. pontjában meghatározott egyedi szállítás esetén -, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebbõl eredõ többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

1.2.5. Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a jelen tájékoztató 1.2.3. pontjában meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.  

1.3. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

1.3.1. A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelõen eláll a szerzõdéstõl, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésõbb az elállás közlésétõl számított tizennégy napon belül bútorszállításra szakosodott fuvarozó útján, a termék sérülésmentességét biztosító csomagolásban visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidõben teljesítettnek minõsül, ha a fogyasztó a terméket a határidõ lejárta elõtt elküldi.

1.3.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére (1143 Budapest, Stefánia út 101-103) kell visszaküldeni.

1.3.3. Fogyasztó felelõssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredõ értékcsökkenésért felel.

1.3.4. Az elállási jog kizártsága

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a fogyasztó személyére szabtak; „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza”.

2. Garancia, szavatosság, kellékszavatosság, termékszavatosság

2.1.  Tájékoztatás a kellékszavatossági és jótállási jogról

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

2.1.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsõ esetben – a szerzõdéstõl is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidõben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

2.1.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 2.1.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minõsül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.

Milyen határidõben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

2.1.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerzõdés alapján a kötelezett jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidõn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelezõ jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidõben érvényesíthetõ. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelõ határidõben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tûzött határidõ elteltétõl számított három hónapon belül akkor is érvényesíthetõ bíróság elõtt, ha a jótállási idõ már eltelt. E határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni. A jótállás idõtartama egy év. E határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidõ a fogyasztási cikk fogyasztó részére történõ átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdõdik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

A jótállás kötelezõ esetei:

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hûtõszekrény, fagyasztó, kombinált hûtõszekrény, villanytûzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítõ, fûtõ-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gõzzel mûködõ tisztítógép, szõnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítõgép, varrógép, kötõgép, villanybojler, szivattyú;

2. villamos energiával mûködtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütõ, kenyérsütõ, kenyérpirító, kávéfõzõ, kávéfõzõgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütõ, olajsütõ, ostyasütõ, fánksütõ, gofrisütõ, szendvicssütõ, elektromos palacsintasütõ, elektromos pizzasütõ, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyõ, elektromos popcorn készítõ, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tûzhely, rizsfõzõ készülék, tésztafõzõ, tojásfõzõ, ételpároló, légkeveréses fõzõedény, gyümölcsaszaló;

3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tûzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütõ, gázperzselõ, gázlámpa;

4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fûnyíró, fûkasza, tologatós fûnyíró;

5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfûrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörû, körfûrész, gyalu;

6. legalább egyéves kihordási idejû gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;

7. egészségmegõrzõ termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;

8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;

9. motoros vízi jármûvek 10 000 Ft eladási ár felett;

10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhetõ etetõszék, biztonsági gyermekülés;

11. gyermekmegfigyelõ berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelõ, szívhangfigyelõ, bébiõrzõ;

12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylõ gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;

13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;

14. biztonsági riasztó- és jelzõberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;

15. elektronikus hírközlõ végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;

16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítõ, kihangosító készülék; mûholdvevõ és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztõóra, mûholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevõ és lejátszó, DVD-felvevõ és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverõasztal, erõsítõ, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;

17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezõgép, film- és hangfelvevõ kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltõ, számológép, zsebszámológép;

18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítõ, fénymásoló, laminálógép;

19. írásvetítõk és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítõ, filmnagyító, filmelõhívó- és filmfeldolgozó készülék;

20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcsõ, látcsõ, mikroszkóp, teleszkóp;

21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

23. bel- és kültéri bútorok, fekvõmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;

24. mérõmûszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;

25. lõfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;

26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;

27. villamos energiával mûködtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszõrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;

28. nemes és félnemes szõrmésbõrbõl készült szõrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;

29. az elõzõekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.”

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Oldal tetejére