Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek a www.alkupon.hu weboldal használatáról. Frissítve: 2020. Március 08. 12:00.

1.Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

A www.alkupon.hu honlapot az MKAD Online Trade Korlátolt Felelõsségû Társaság üzemelteteti.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül vásárol tõlünk kupont úgy a közöttünk létrejövõ szerzõdés tartalmát – a vonatkozó kötelezõ érvényû jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerzõdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.

Ennek megfelelõen tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és az MKAD Online Trade Kft.-t illetõ jogokat és kötelezettségeket, a szerzõdés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidõket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelõsségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhetõ tájékoztatók és nyilatkozat-minták, valamint a honlapon külön elérhetõ tájékoztatások. 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése elõtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerzõdési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetõségeken!

2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmezõ rendelkezések

Eladó/Vállalkozás adatai

Név:

MKAD Online Trade Kft.

Székhely:

1146 Budapest, Zichy Géza utca 5. 1. em. 2.

Levelezési cím:

1146 Budapest, Zichy Géza utca 5. 1. em. 2.

Nyilvántartásba vevõ bíróság:

Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:

Cg. 01-09-194882

Adószám:

25015582-2-42

Telefonszám:

+36 (1) 490 0010

E-mail:

segitseg@alkupon.hu

Honlap:

www.alkupon.hu

Bankszámlaszám:

11707000-20488873-00000000 (OTP Bank Nyrt.)

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

NAIH-78060/2014

Tárhelyszolgáltató adatai

Név:

Sigmanet Kft.

Cím:

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Elérhetõség:

info@sigmanet.hu

Név:

AMAZON WEB SERVICES EMEA

Cím:

1132 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG

Elérhetõség:

https://aws.amazon.com/contact-us/

Név:

A2 Hosting

Cím:

1132 USA, PO BOX 2998, Ann Arbor, MI 48106

Elérhetõség:

support@a2hosting.com

Eladó: a kedvezményes vásárlásra jogosító kupont értékesítõ fél

Felek: Eladó és Vevõ együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerzõdés: olyan szerzõdés, melynek egyik alanya fogyasztónak minõsül

Honlap: a www.alkupon.hu weboldal, amely távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköznek minõsül

Kupon: az akciós ajánlat igénybevételére jogosító igazolás

Szerzõdés: Eladó és Vevõ között a vételár Vevõ általi megfizetésével létrejövõ adásvételi szerzõdés

Szolgáltató: a terméket vagy a szolgáltatást a kupon beváltása ellenében ténylegesen a Vevõnek nyújtó harmadik fél

Távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerzõdés megkötése érdekében – szerzõdési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelõlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévõk között kötött szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés, amelyet a szerzõdés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejû fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerzõdés megkötése érdekében a szerzõdõ felek kizárólag távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplõ, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehetõ forgalomképes ingó dolog.  

Termék vásárlás: termék vásárlás esetén oldalunk hagyományos webshopként működik, ilyen esetben nem állítunk ki kupont.   

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevõ/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevõ szerzõdést kötõ személy

Utalvány: Egy vásárlás alkalmával csak egy utalvány használható fel. Az utalványok nem vonhatók össze.

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerzõdések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerzõdés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerzõdésekre meghatározott kötelezõ jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerzõdésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrõl;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerzõdés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

Az Ön és az Eladó között létrejött szerzõdésre a kötelezõen alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás elõtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történõ megjelenéstõl érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerzõdéseket nem érintik.

 

3.1. Az ÁSZF elfogadása

A felek között a weboldalon szerzõdés a kupon megvásárlásával jön létre. Ön a megrendelése véglegesítése elõtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A www.alkupon.hu  honlapon keresztül történõ vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövõ szerzõdés részét képezi.

A Felek között a szerzõdés abban az idõpontban jön létre, amikor a Vevõ a kupon vételárát megfizeti.

 

3.2. A szerzõdés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerzõdések nyelve a magyar nyelv.

 

3.3. Tájékoztatás a szerzõdés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerzõdések nem minõsülnek írásba foglalt szerzõdéseknek, azokat az Eladó nem iktatja. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön õrizze meg a késõbbi esetleges igényérvényesítése céljából.   

 

3.4  Árak

A vételár az adott kupon mellett jól láthatóan és egyértelmûen feltüntetett összeg, az árak forintban értendõk, tartalmazzák az ÁFÁ-t. 

Az áruk vagy szolgáltatások ellenértéke euróban is kerülhet feltüntetésre. Az árat azonban mindenképpen forint devizanemben kell teljesíteni a teljesítés időpontjában érvényes OTP euró eladási árfolyam szerint.

Az ár megváltoztatásának jogát fenntartja az MKAD Online Trade Kft., mely a weboldalon történõ megjelenéssel egy idõben válik érvényessé, és a már megrendelt kuponok árát visszamenõleg nem befolyásolja.

 

4. További fogyasztói tájékoztató

Ön fogyasztónak minõsül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül vásárol az Eladótól. A fogyasztót megilletõ jogokra vonatkozó tájékoztatót erre a linkre kattintva érheti el.

A vásárló a kifizetéskor tudomásul veszi és elfogadja a kiállított kupon teljes tartalmát, illetve annak beváltási idejét. Azonos akció, eltérő beváltási idejének igénybe vételére nincs lehetősége.

 

5. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetõségek

 

5.1.  Panaszügyintézés

A fogyasztó az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetõségeken terjesztheti elõ:

 • Telefon: +36 (1) 490 0010 (munkanapokon 09-17 óráig)
 • Internet cím: www.alkupon.hu
 • E-mail: segitseg@alkupon.hu

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzõkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzõkönyvet vesz fel a fogyasztó – az ÁSZF 5.1. pontja szerint bejelentett – igényérõl. 

 

5.2. Egyéb jogérvényesítési lehetõségek

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendezõdik, az alábbi jogérvényesítési lehetõségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/.
 • A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet változása miatt a fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró illetékes hatóság az eddigi járási szint helyett a megyei kormányhivatalok lesznek, így a panaszügyintézés törzsszövegét e tekintetben módosíttottuk (" A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/" helyébe "A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes főv&aac ute;rosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Ügyfélszolgálat címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefonszám: 06-1-450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 • Békéltetõ testület. A termékek minõségével, biztonságosságával és a termékfelelõsségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett mûködõ békéltetõ testületnél.
 • Budapesti Békéltetõ Testület

  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

  Telefonszáma: (1) 488-2131

  Fax száma: (1) 488-2186

  Név: Dr. Baranovszky György

  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, valamint Pollgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
  • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, valamint Pollgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

   

  6. Adatvédelem

  Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el.

   

  7. Szerzõi jogok

  Az ALKUPON márkanév és logó az MKAD Online Trade Kft. tulajdona. Az MKAD Online Trade Kft. minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. Az ALKUPON honlapján megjelenõ minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosát illeti meg.

  A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzõi mûnek minõsül, így annak minden része szerzõi jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni az MKAD Online Kft. írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

   

  8. Egyéb

  Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerzõdés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

  Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

   

  9. A digitális adattartalom mûködése, mûszaki védelmi intézkedések

  A weboldalon megjelenõ adatokat szolgáltató szerverek elérhetõsége évi 99,9% feletti. A tárolt adatok védelme érdekében rendszeresen biztonsági mentést végzünk, és a vonatkozó szabványoknak megfelelõ tartalmú védelmi intézkedéseket vezettünk be.   

   

  10. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttmûködési képessége

  A weboldalon  megjelenõ adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelõ erõsségû titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

   

  11. Tájékoztató a honlap használatáról

   

  11.1. A termékek és szolgáltatások lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

  A termékek és szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél és szolgáltatásoknál szereplõ leírásokban adunk tájékoztatást. A termék- és szolgáltatásoldalon található adatok tájékoztató jellegûek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

   

  11.2. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelõsség a megadott adatok valóságáért

  Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése elõtt lehetõsége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelõssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbevitelébõl, a pontatlanul megadott adatokból eredõ minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történõ teljesítésért felelõsségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége, az esetleges spam szûrõ, stb. a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerzõdés létrejöttét. A Vevõ kártérítési felelõsséggel tartozik az MKAD Online Trade Kft. felé minden olyan veszteség, felelõsség, költség tekintetében, amely abból fakadóan keletkezik, hogy a szerzõdést megszegi; a honlap Vevõ  jelszavával történt használatával kapcsolatosan.

   

  12. A megrendelés menete

  A weboldalon megrendelés kizárólag csak regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során rögzítésre kerülõ adatokról részletes tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztató nyújt.

  Az Eladó a Vevõ által tévesen megadott adatokért, és az ebbõl adódó esetleges kárért, késedelemért nem vállal felelõsséget.

  A Vevõ vállalja a felelõsséget jelszavának titokban tartásáért.

  A Vevõ regisztrációjával és hírlevélre történõ feliratkozásával elfogadja, hogy az Eladó rendszeres idõközönként hírlevelet küld számára a weboldalon található kuponos ajánlatokról.

  Az Eladó harmadik személy részére nem szolgáltat ki adatot.

   

  12.1. A Termék vagy szolgáltatás kiválasztása

  A honlapon szereplõ termék- vagy szolgáltatáskategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket vagy szolgáltatásokat. Az egyes termékekre vagy szolgáltatásokra kattintva találja a termék vagy szolgáltatás fotóját, ismertetõjét, árát. Termékek esetén minden esetben feltüntetjük, ha a termék azonnal átvehetõ. Ellenkezõ esetben a kuponon megadott határideig várni kell a termék átvételére. Amennyiben a kupon meghatározott ideig váltható be (például szálláshelyek esetében), úgy ennek határideje minden esetben feltüntetésre kerül a leírásnál. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplõ kedvezményes árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük, a fényképeken látható kiegészítõk, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelõsséget nem vállalunk!
  Utazási ajánlatok esetén a honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak tekintendők véglegesnek.

  Az Ön által a alkupon.hu oldalon 2019. január 1. után kiválasztott utazás, szolgáltatás igénybevételére jogosító Kupon többcélú utalvány, melynek kibocsátója a MKAD Online Trade Kft. Az azon szereplő ajánlat nem kötelező érvényű, elsődlegesen választott ajánlatnak minősül.

  12.2. Kosárba helyezés

  A Termék kiválasztása után Ön a "Megveszem" gombra kattintva helyezhet - tetszõleges számú - akciós ajánlatot a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minõsül ajánlattételnek.  

  Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba az akciós ajánlatot, ha nem biztos abban, hogy az adott akciós ajánlatot meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetõvé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott akciós ajánlatok, és azokat egy képernyõn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti akciós ajánlatok eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb akciós ajánlatok helyezhetõek, illetve a kívánt akciós ajánlatszám megváltoztatható.

  Amennyiben a kiválasztott akciós ajánlatot szeretné ismét megnézni, vagy újabb akciós ajánlatot szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a „Még vásárolok” gombra!

   

  12.3. A Kosár megtekintése

  A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenõrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetõsége van a kiválasztott akciós ajánlatokat eltávolítani a kosárból, illetve az akciós ajánlat darabszámát megváltoztatni.

  Amennyiben Ön nem kíván további akciós ajánlatokat kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy az alábbiak szerint folytathatja a vásárlást.

   

  12.4. Átvétel módjának megadása

  Az „Átvétel módja” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt akciós ajánlatra Pick Pack Pontos, Posta Pontos átvételt szeretne, vagy kiszállítást kér.

  Az „Ajándékba adom” linkre kattinta Önnek lehetõsége van az akciós ajánlatot az Ön által meghatározott harmadik személy részére megvásárolni.

   

  12.5. A fizetési mód megadása

  A „Fizetesi módok” menüpontban ön az alábbiak közül választhat: bankkártyás fizetés a weboldalon keresztül, banki átutalás vagy készpénzes befizetés.

   

  13. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

  Amennyiben Ön meggyõzõdött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt akciós ajánlatoknak, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megveszem”

  gombra kattintva zárhatja le megrendelését

   

  14.  A rendelés feldolgozása

  A rendelések feldolgozása folyamatosan történik. Önnek bármilyen idõpontban lehetõsége van a megrendelés leadására. A rendelésrõl egy automata visszajelzést kap. Önt az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás idõtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerzõdési feltételek szerint nem igazolja vissza az Eladó.

   

  14.9. Automata visszaigazoló e-mail

  Ön a megrendelését követõen az Eladótól e-mail értesítést kap az Ön által megadott e-mail címre. A visszajelzés automatikus e-mail, mely csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett.

   

  14.10. A szerzõdés létrejötte

  A Felek között a szerzõdés akkor jön létre, amikor a Vevõ az akciós ajánlat árát az Eladó részére kifizeti.

  Teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

   

  15.2. Fizetési módok

  15.2.1. Bankkártyás fizetés

  Önnek lehetõsége van bankkártyával fizetni az online vásárlás során. 

   

  15.2.2. Banki átutalás vagy készpénzbefizetés, számlaszámra

  Ön az akciós ajánlat árát banki átutalással is kiegyenlítheti az alábbi bankszámlaszámra:

  11707000-20488873-00000000 (OTP Bank Nyrt.)

  Az átutalás költsége minden esetben Önt terheli. Amennyiben külföldi bankszámlaszámról indít utalást, úgy a devizanemnél minden esetben a Ft (HUF) lehetőséget válassza. Kuponját abban az esetben tudjuk kiállítani, ha pontosan az ajánlat értékének összege érkezik meg számlánkra.

   

  16. A megrendelt termék átvétele

  A felhasználó számára a megvásárolt kuponok megtekinthetõek a weboldalon a Belépés után a Fiókom, illetve az Alkuponjaim menüpontban.

  A Kupon titkos kódjának megadása csak a szolgáltatás igénybe vételekor illetve a Kupon bérletre vagy utazás esetén voucherre váltásakor kötelező, időpontfoglalás esetén nem.

  Ha időpont foglaláskor Fogyasztó/Vevő mégis megadja Szolgáltatónak a Kupon titkos kódját, úgy Eladó a Kupont beváltottnak tekinti és amennyiben megtörtént a pénzügyi elszámolás Eladó és Szolgáltató között, úgy visszafizetés esetén a Szolgáltató köteles visszatéríteni Fogyasztónak/Vevőnek a kupon ellenértékét.

   

  16.1. Házhoz szállítás

  A honlapon megjelenített termékek házhoz szállítással, GLS CsomagPont vagy Foxposton vehetők át.

   

  16.1.1. Házhoz szállítás, szállítási költségek.

  A termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül. A házhoz szállítást a GLS futárszolgálat végzi. Amennyiben Ön a megrendelt termék házhozszállítását kéri, úgy az Eladó megadja az Ön elérhetõségeit a futárszolgálatnak. Ön az adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy az Eladó az Ön adatait a futárszolgálat részére átadja. 2015.10.01.-től szállítási és számlázási adatait a Megveszem gombra történő kattintást követően a Kosárban tudja megadni. A 2015.10.01. előtt vásárolt akciók esetén, amennyiben a megrendelés során az átvételnél a házhoz szállítást jelölte be, úgy a kuponja kiállítását követõen számlázási nevét, címét, valamint a kiszállításhoz szükséges adatokat (név, cím, telefonszám) a www.alkuponbevaltas.hu oldalon meg kell adni a kupon beválthatósági határidején belül. Ennek hiányában a kiszállítást nem tudjuk elvégezni.

  16.1.1.1. Utánvét - Technikai okok miatt az utánvétes fizetés jelenleg nem lehetséges

  Több utánvétes rendelés esetén az utánvét díja kosaranként fizetendő. A csomagok összevonására nincs lehetőség.

  16.1.2. Pick Pack Pontos átvétel

  Amennyiben a megvásárolt akciós ajánlat Pick Pack Ponton keresztüli termékátvételére jogosítja a vásárlót, a terméknek a vásárló által választott Pick Pack Pontra történõ megérkezését a Pick Pack Pont sms-ben jelzi a vásárlónak. A jelzéstõl számított 7 napon belül vehetõ át a megrendelt termék, mely újabb 7 nappal automatikusan meghosszabbodik. Az átvétel csak az adott idõintervallumon, azaz maximum 14 napon keresztül tehetõ meg. Amennyiben a termék átvétele ebben az idõszakban nem történik meg, a termék visszaszállításra kerül és átvétele a továbbiakban nem lehetséges. 2015.10.01.-től a számlázási adatainak megadását és a Pick Pack pont kiválasztását a Megveszem gombra történő kattintást követően a Kosárban tudja megadni. A 2015.10.01. előtt vásárolt akciók esetén, amennyiben a megrendelés során az átvételnél a pickpack pontos átvételt jelölte be, úgy a kuponja kiállítását követõen számlázási nevét, címét, valamint a kiszállításhoz szükséges adatokat (pickpack pont, telefonszám) a www.alkuponbevaltas.hu oldalon meg kell adni. Ennek hiányában a kiszállítást nem tudjuk elvégezni

  16.1.2. Posta Pontos átvétel

  Amennyiben a megvásárolt akciós ajánlat Posta Ponton keresztüli termékátvételére jogosítja a vásárlót, a terméknek a vásárló által választott Posta Pontra történõ megérkezését a Posta Pont elektronikus üzenetben (E-mail vagy SMS) jelzi a vásárlónak. A jelzéstõl számított 5 munkanapon belül vehetõ át a megrendelt termék. Az átvétel csak az adott idõintervallumon keresztül tehetõ meg. Amennyiben a termék átvétele ebben az idõszakban nem történik meg, a termék visszaszállításra kerül és átvétele a továbbiakban nem lehetséges.

   

  16.1.2.2. Megengedett kézbesítési cím

  A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történõ kézbesítési igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)!

   

  16.1.2.3.Az átvételre való jogosultság vélelme

  Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselõjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

   

  16.2. Személyes átvétel

  A vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az áru átvételének a helyére 1146 Budapest, Zichy Géza utca 5. 1. em. 2. szám alatti üzletet jelölte meg, és az Eladó értesítésétől számított 30 (harminc) napon belül a vevő az árut a kijelölt üzletben nem veszi át, úgy az eladó a szerződéstől egyoldalúan elállhat, és az árut és annak a vételárát (kötbér címén) visszatarthatja, a vevő sem az árura, sem a vételárára nem tarthat igényt.

  17. A minõségi- és mennyiség kifogásolás rendje

  Akcióink korlátozott ideig és korlátozott darabszámban állnak rendelkezésre, így Alkupon nem vállal felelősséget, ha az akcióban rendelkezésre álló mennyiségek elfogynak.

  Ön köteles az átadás-átvétel idõpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhetõ esetleges minõségi illetõleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplõ tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni.

  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár elõtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzõkönyv felvételét. Utólagos, jegyzõkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

  Amennyiben az átadás-átvételkor Ön nem élt kifogással, a számlán szereplõ tételeket tekintendõk hiánytalanul átadottnak.

  Ön az átadás-átvételt követõen kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhetõ hibák (rejtett hiba) miatt élhet minõségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelezõ jótállási – illetõleg szavatossági idõn belül.

  Elemmel működő termékek esetén a jótállás elemcserére nem vonatkozik. Amennyiben a hiba az elem minőségéből adódik, úgy Alkuponnak nem kötelessége az elemcserét megcsináltatni. Külön díj megfizetése ellenében van mód erre.

  A szállított Termék rendeltetésszerû használatát nem akadályozó, nem jelentõs hiány esetén Ön nem jogosult a Termék átvételét – illetõleg ugyanezen az alapon - a Termék árának kifizetését megtagadni.

  Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által visszaküldött termékekrõl minden esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.

   

  18. Teljesítési határidõ

  A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidõ a rendelés visszaigazolásától, illetve - amennyiben az Eladó él ezzel a jogával – az elõlegnek az Eladó bankszámláján történt jóváírásától számított 30 nap. Ez a szállítási határidõ tájékoztató jellegû, az ettõl történõ eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerzõdési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idõ túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelõsségét kifejezetten kizárja. 

  Ha teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

   

  19. Jogfenntartás

  Elõfordulhat, hogy a honlapunkon szereplõ egyes termékek gyártása, szállítása, forgalmazása vagy szolgáltatás megszûnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történõ teljesítés kizárólag az Önnel történõ egyeztetést követõen kerülhet sor. A termék vagy szolgáltatás vételárának elõre történõ kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül.

  20. Koronavírus

  Tájékoztatjuk, hogy:
  • a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet,
  • a veszélyhelyzetben hozott, a Magyar Közlönyben kihirdetett különleges jogrendi intézkedések,
  • a szerződés teljesítése érdekében eljáró személyek (fizetési szolgáltató, valamint a szállítást végző partner) által a veszélyhelyzet miatt hozott intézkedések
  a szerződés teljesítését vis maior eseményként érintik.
  A vis maior helyzet Eladót megakadályozhatja, vagy késleltetheti szerződéses kötelezettségei teljesítésében, amelyért Eladó a Polgári Törvénykönyv alapján nem vonható felelősségre.
  Az akadályoztatás és késleltetés kezelése érdekében Eladó jogosult:
  • a szerződés teljesítését felfüggeszteni, vagy halasztani,
  • a már megkötött szerződés teljesítését lehetetlenülésre (amennyiben a vis maior helyzet előre láthatóan lehetetlené teszi a teljesítést) hivatkozva visszautasítani.
  A szerződés teljesítésének felfüggesztése vagy halasztása esetén Eladó a szerződéses kötelezettségeit a vis maior helyzetre tekintettel halasztott időpontban köteles teljesíteni.
  A szerződés teljesítésének lehetetlenülése esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a szerződés megszűnik, a már megfizetett vételár visszajár a Vásárlónak.
  Oldal tetejére